אַקאָ איבערראשט דורך די דערקלערונג פון דער אַדוואָקאַט פון דער וווינונג די גרין